hero

GATIGO
ul. Deptak 17
04-956 Warszawa
biuro@gatigo.pl

Właścicielem marki Gatigo
jest Polargos Sp z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Deptak 17

NIP: 113-00-88-519
Regon: 010679550
KRS: 0000043915

Wysokość kapitału
zakładowego:
4.043.000,00zł

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Wiadomość:

Uprzejmie informujemy, Ze administratorem Twoich danych osobowych jest Polargos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w ce l u udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa prawn.:i przetwarzania danych stanowi realizacja naszych prawnie uzasadnionych interes w w postaci komunikacji z użytkownikami strony (a rt. 6 ust. l lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Twoje dane bd i przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, Żeby odpowiedzieć na Twóje pytanie. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być': podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności hostingowe, księgowe, informatyczne, doradcze, płatnicze, prawne, kadrowe, wysyłkowe. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub przez okres niezbędny do wykonywania przeze Administratora obowiązków wynikających z przepis w prawa lub do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być': przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Podane w formularzu dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym r w nieZ w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane . Wszelkie Zqdan ia, pyta nia lub wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zgłaszać na adres siedziby Sp lki: ul . Deptak 17, 04-956 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e- mail: rodo@polargos.pl