hero

Jaka powinna być odległość ogrodzenia od granicy działki sąsiada?

Porady i trendy

Jaka powinna być odległość ogrodzenia od granicy działki sąsiada?

Budowa ogrodzenia to świetny sposób nie tylko na to, ażeby zabezpieczyć posesję, ale też aby ją uatrakcyjnić, ozdobić i zapewnić sobie prywatność. Przystępując do prac, należy natomiast zapoznać się z przepisami prawa. Jaka powinna być odległość ogrodzenia od granicy działki sąsiada? A czy można wznieść je na granicy działek? O czym jeszcze pamiętać? Sprawdź!

Odległość ogrodzenia od granicy działki sąsiada – co stanowią przepisy prawa?

Choć w polskim prawie budowlanym i aktach jemu pokrewnych znajdziemy przepisy dotyczące budowy ogrodzenia, ustawodawca nie zaznaczył, jaka powinna być minimalna odległość ogrodzenia od granicy działki sąsiada – obowiązuje jednak prawo własności. Zgodnie z nim nie możemy naruszyć własności sąsiada budową ogrodzenia – żaden jego element nie powinien przekroczyć granicy gruntów sąsiadujących, ani też znaleźć się na granicy działek, a przynajmniej nie bez stosownej zgody i ustaleń wszystkich stron.

W obrębie własnej działki możemy postawić płot w dowolnym miejscu – naturalnie stosując się do prawa i regulacji w kwestii budowy ogrodzenia, do których wracamy w dalszej części artykułu.

Minimalna odległość ogrodzenia od granicy działki – a jak to wygląda w praktyce?

Często spotykamy się z zaleceniami, by ogrodzenie stawiać 20 cm od granicy działki. Nie ma to jednak pokrycia w przepisach prawa, co oznacza, że płot może stanąć w odległości nawet kilku milimetrów, byle nie przekroczył granicy, ani jej nie naruszył (chyba że sąsiad się na to zgodzi). Jeżeli nie mamy jasności co do przebiegu linii rozgraniczającej działki, warto zadbać o bezpieczny „zapas”, natomiast najlepiej skorzystać z usług geodety.

Nie ma także znaczenia, czy sąsiadująca działka jest budowlana czy rolna – zastosowanie mają te same zasady. Natomiast prawo to jedno, a poprawne relacje sąsiedzkie to drugie. Choć przepisy określają warunki techniczne, jakie musi spełniać ogrodzenie, to nawet stosując się do nich, możemy zrobić sąsiadowi pod górkę – np. zacienić uprawę czy utrudnić koszenie. Zawsze więc warto zacząć od rozmowy.

Czy można zbudować ogrodzenie dokładnie na granicy działek?

Wspomnieliśmy, że możliwa jest również budowa ogrodzenia dokładnie na granicy dwóch działek – wymaga to jednak zgody sąsiada. Jest to korzystne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku małych posesji, gdzie każdy centymetr się liczy.

Warto w tym przypadku odnieść się do Kodeksu cywilnego, a konkretnie do Art. 154:

Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Sąsiedzi mogą zdecydować się na budowę wspólnego ogrodzenia na granicy ich gruntów, które będzie je oddzielać. Udział wszystkich stron w pracy i kosztach zależy jednak od indywidualnych ustaleń. Sąsiedzi mogą zgodzić się na budowę, ale nie na partycypację w budżecie – i możemy to zaakceptować i zainwestować we wspólny płot albo nie i zbudować ogrodzenie w granicy działki własnej.

Zgoda sąsiadów oraz wszelkie ustalenia w sprawie budowy ogrodzenia na granicy działek powinny mieć charakter pisemny. Warto sporządzić umowę, w której zawrzemy wszystkie najważniejsze informacje, w tym dane właścicieli oraz numery działek, a w przypadku podziału kosztów – ustalenia i wyliczenia.

Jak jeszcze przepisy prawa regulują budowę ogrodzenia?

Niezależnie od tego, czy budowę ogrodzenia planujemy w całości na działce własnej, czy też w osi granicy działek, należy zastosować się do przepisów prawa budowlanego dotyczących tego typu przedsięwzięcia. Budowa ogrodzenia nie wymaga obecnie uzyskiwania pozwolenia, natomiast trzeba ją zgłosić, jeśli wysokość płotu przekroczy 2,2 m. Wtedy należy złożyć pismo do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w którym zawrzemy:

  • rodzaj, zakres i termin rozpoczęcia prac budowlanych,
  • opis sposobu wykonywania robót budowlanych,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
  • szkic ogrodzenia (jeśli będzie wymagany).

Jeśli w ciągu 21 dni urzędnicy nie sprzeciwią się tejże inwestycji, można przystąpić do prac. Warto również skonsultować się z urzędem w sytuacji, w której ogrodzenie ma sąsiadować z infrastrukturą publiczną.

Kwestie formy czy parametrów ogrodzenia reguluje również rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W świetle tych przepisów ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zabronione jest umieszczanie na nim, poniżej 1,8 m wysokości, ostro zakończonych elementów takich jak groty czy tłuczone szkło. Warto wiedzieć, że regulacjom podlegają również bramy i furtki: nie mogą otwierać się na zewnątrz, a ich minimalna szerokość to odpowiednio 2,4 i 0,9 m.

Przed budową ogrodzenia zdecydowanie warto również sprawdzić wytyczne zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Mogą w nim znaleźć się np. zalecenia dotyczące materiałów czy standardów jakościowych ogrodzeń sytuowanych na terenie gminy. Osobne przepisy regulują też ogrodzenia budowane od strony ulicy, torów, parków czy zabytków bądź jako mury oporowe – zwykle dla takich inwestycji jest wymagane zgłoszenie budowy ogrodzenia lub uzyskanie pozwolenia oraz zachowanie odpowiednich odległości.

Co zrobić, aby ogrodzenie nie stało się kością niezgody?

  • Ogrodzenie w granicy działki. Budowa ogrodzenia na własnej działce, bez przekraczania granicy, przy zachowaniu podyktowanych prawem technicznych kwestii lub po zgłoszeniu czy uzyskaniu pozwolenia w szczególnych warunkach sprawi, że sąsiad nie będzie miał podstaw prawnych do roszczeń.
  • Ogrodzenie na granicy i zgoda sąsiada. Przed budową ogrodzenia w linii rozgraniczającej działki należy uzyskać pisemną zgodę sąsiada. Naruszenie tej granicy może inaczej stać się zarzewiem nieprzyjemnego konfliktu, który nie tylko zepsuje relacje, ale być może skończy się na sądowej sali rozpraw.
  • Rozmowa, ustalenia, kompromis. Nawet budując ogrodzenie na własnej działce, warto poinformować o tym sąsiada i wysłuchać jego opinii w kwestii materiałów, formy czy konstrukcji płotu. Może się zdarzyć, że realizacja stanie się dla sąsiada problemowa, a przecież zawsze da się wypracować kompromis.

Nowoczesne ogrodzenia metalowe, dopasowane do potrzeb właścicieli kłopotliwych działek rozwiązania – teleskopowe i łamane bramy wjazdowe, wielofunkcyjne słupki i inne funkcjonalne akcesoria znajdą Państwo w Gatigo. Zapraszamy do kontaktu!

FAQ:

Jaka odległość ogrodzenia od granicy działki sąsiada jest zgodna z prawem?

Przepisy nie określają, jaka powinna być minimalna odległość ogrodzenia od granicy działki sąsiada. Płot należy jednak wznieść na terenie własnej działki, a po uzyskaniu zgody sąsiada można go usytuować również na granicy posesji.

Kiedy wymagane jest zgłoszenie budowy ogrodzenia?

Zgłoszenie budowy ogrodzenia jest wymagane zawsze, jeśli ma być ono wyższe niż na 2,2 m bądź znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury publicznej.

Jakie warunki techniczne musi spełniać ogrodzenie?

Musi być bezpieczne dla ludzi i zwierząt: nie może zawierać więc ostro zakończonych elementów poniżej wysokości 1,8 m. Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz posesji, a ich minimalna szerokość to 2,4 m dla bramy oraz 0,9 dla furtki.